O GALP 5 prepara novas Xornadas de Dinamización da Estratexia no territorio da Arousa

06
Maio
0
com
Foto: 
cartel Rianxo WEB.jpg
Fecha: 
06/05/2016 - 11:22

Despois dos encontros celebrados en Riveira, A Pobra do Caramiñal e Boiro, o Galp 5 prepara xa novas xornadas na Arousa. Se aínda non puidestes achegarvos a ningunha deixámosvos aquí o calendario das próximas sesión informativas.

Mercores 11/05 - Rianxo. Auditorio do Centro Sociocultural. 18:00 horas.
Mércores 18/05 - Catoira. Salón de Plenos do Concello. 18:00 horas.
Martes 24/05 - Vilagarcía. Sala de Conferencias, Auditorio Municipal. 18:30 horas.
Xoves 26/05 - Cambados. Salón de Congresos e Exposicións José Peña. 18:00 horas.

Recordámosvos que con motivo da concesión de axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e a Consellería do Mar, o GALP Ría de Arousa está convocando a celebración de xornadas de dinamización por todo o territorio para dar a coñecer as axudas de cara ao período 2014-2020, dotadas dun orzamento de máis de seis millóns e medio de euros.

Estas axudas están destinadas a dous tipos de proxectos:
Produtivos: As actividades que supoñan a realización dunha actividade económica, tendentes a produción de bens ou servizos e que supoñan unha creación e/ ou mantemento de emprego.
Non Produtivos: Os que supoñan o inicio dunha actividade e /ou non esten afectos a unha actividade económica.Proxectos de interese público.

Para poder ser beneficiario das axudas débense cumprir os seguintes requisitos:
-Estar empadroados ou ter o seu domicilio social e fiscal en algún concello do ámbito territorial do GALP Ría de Arousa.
-Desenvolver o proxecto no mesmo ámbito territorial.

Todos os proxectos deberan poder incluírse nalgunha das liñas estratéxicas do GALP para ser selecionados. A Estratexia Do GALP Ría de Arousa está comprendida en 6 grandes obxectivos:
1.-Mellora da Competitividade do sector pesqueiro de forma sostible.
2.-Novas oportunidades a partir da Diversificación Económica: Turismo Mariñeiro etc
3.-Aproveitamento sostible do patrimonio medioambiental das zonas costeiras.
4.-Fomento do benestar social e do patrimonio cultural.
5.-Acadar maior implicación do sector pesqueiro no desenvolvemento sostible das zonas costeiras.
6.-Fomento da Cooperación.

Estes grandes obxectivos teñen como finalidade acadar un desenvolvemento xeneralizado da zona mediante a xeneración de emprego e o apoio a aqueles proxectos innovadores que aporten riqueza no territorio. Tamén pretendese atraer a mocidade para que encontre no territorio expectativas reais de futuro e darlle un maior protagonismo as mulleres, e en particular as mulleres do mar.

A continuación expóñense algúns exemplos de proxectos non produtivos da anterior convocatoria, para que os que nunca participastes vos fagades unha idea do tipo de iniciativas que é posible sacar adiante coa axuda do GALP.

ESTACION DEPURADORA Y CLASIFICADORA DE MOLUSCOS
Tipo de Proyecto: No Productivo.
Este proyecto consiste en la instalación de una estación depuradora y calibradora de moluscos compuesta de dos depósitos, uno destinado a la clasificación y el otro a la recogida de residuos.
Promotor/es: Cofradía de Pescadores San Bartolomé de Noia
Datos de interés del promotor/a: La cofradía de pescadores de San Bartolomé de Noia es una corporación de derecho público, dotada de personalidad jurídica y capacidad de obrar que actúa como órgano de consulta y colaboración con la administración, en la promoción del sector pesquero y representa los intereses económicos y corporativos de los profesionales del sector. Página web: www.cofradíanoia.org
Perfil empresarial: Se trata de una Corporación de Derecho Público. Cofradía de pescadores.

Montaxe dun sistema de prensado no autocargador de algas
Tipo de Proyecto: No Productivo
O proxecto que se pretende realizar consiste na implantación dun sistema de prensado acoplado a un autocargador de algas. Este autocargador é unha maquinaria utilizada habitualmente nesta entidade para a retirada de algas dos bancos marisqueiros intermareais. Aínda que o seu funcionamento é bastante satisfatorio, é preciso reducir o volume de algas recollido en cada xornada, a fin de eliminar a auga acompañante e así aumentar a capacidade de carga con máis cantidade de algas.
Promotor/es: Asociación profesional de mariscadores Pedra da Oliveira
Perfil empresarial: Asociación profesional

Recuperación, divulgación y puesta en valor del remo tradicional en la Ría de Viveiro
Tipo de Proyecto: No Productivo
La Cofradía de Pescadores de Celeiro, en colaboración con la Asociación Cultural y Deportiva Penalba, organiza y desarrolla una serie de actividades, tanto teóricas como prácticas, destinadas sobre todo a gente joven, que permitirán recuperar la tradición del remo en la zona y poner en valor este deporte náutico que siempre contó con una gran aceptación entre las generaciones anteriores.En las actividades participarán marineros-pescadores de Celeiro, que aportarán sus vivencias y experiencia en los temas tratados, tanto relacionados con el remo como con la pesca artesanal.Además de potenciar el conocimiento y funcionamiento de las distintas embarcaciones utilizadas en el deporte del remo, también se potenciará el conocimiento de las embarcaciones y artes de pesca tradicionales y respetuosas con el medio ambiente, así como el respeto por los recursos naturales existentes en el territorio.
Promotor/es: Cofradía de Pescadores de Celeiro
Datos de interés del promotor/a: http://www.cofradiaceleiro.com/ http://www.chilindrinpenalba.com/
Perfil empresarial:Corporación de derecho público sin ánimo de lucro.

MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO REDEIRAS ILLA DA ESTRELA
Tipo de Proyecto: No Productivo
Mejora de las condiciones de trabajo de las rederas de Corme, utilizando pequeñas medidas que eviten y prevengan la aparición de enfermedades músculo-esqueléticas o su reducción, así como la prevención de riesgos laborales. Se adquiere sillas ergonómicas, ganchos para redes y petos impermeables para los meses de invierno.
Promotor/es: Asociación Profesional de Redeiras "Illa da Estrela de Corme"
Datos de interés del promotor/a:http://es-es.facebook.com/redeiras.ofieital - https://es-es.facebook.com/public/Redeiras-Illa-Da-Estrela-de-Corme
Perfil empresarial: Asociacion de Redeiras Illa da Estrela de Corme

DINAMIZACIÓN E MELLORA DOS SERVICIOS NA LONXA DE CAMELLE
Tipo de Proyecto: No Productivo
Se pretende conseguir un desarrollo de las actividades de la lonja de la Cofradía de Pescadores de Camelle, con la finalidad de darle mayor dinamismo, que se realicen actividades que mejoran las ventas de productos que pescan los marineros y facilitarles en su puerto mejorar las condiciones de trabajo.El proyecto permite mejorar el sistema de carga y descarga de cajas de carnada que se depositan en la cámara frigorífica, para que los marineros puedan disponer en su puerto de cebo necesario para realizar las capturas.Se adquiere un furgoneta isotérmica para realizar el traslado de recursos específicos desde los puntos de control a la lonja y para el transporte de cebo.Se adquiere una carretilla elevadora para la carga y descarga de cajas en la lonja de Camelle, favoreciendo así el servicio a los marineros.
Promotor/es:Cofradía de Pescadores de Camelle
Perfil empresarial: Cofradía de Pescadores

"Ansarón": Mejora del Sector Marisquero en la Cofradía de Pescadores de San Ciprián
Tipo de Proyecto: No Productivo
El proyecto consiste en mejorar las condiciónes higiénico-sanitarias y de prevención de riesgos de los mariscadores, así como la calidad del producto mediante la implementación de los trabajos de clasificación, transporte y gestión hasta la primera venta.
Promotor/es: Cofradía de Pescadores de San Ciprián
Datos de interés del promotor/a: http://www.cofradiasanciprian.org/
Perfil empresarial: Corporación de derecho público sin ánimo de lucro

Curso de formación para reparación y recuperación de envases plásticos de industria pesquera y otros
Tipo de Proyecto: No Productivo
La actividad objeto del proyecto se centra en la reparación de elementos fabricados con plástico, tales como cajas y contenedores para la pesca, material deportivo (kayaks), contenedores de residuos sólidos urbanos, etc. La reparación se hará a través de soldadura mediante hilo de polietileno o polipropileno, con el mismo tipo de plástico de la pieza a reparar; todo esto se llevará a cabo con el uso de maquinaria y utillaje especifico para tal actividad.La actividad formativa se realizará en los locales que ASPROMOR tiene en Ortigueira y en el marco de los servicios que esta Asociación presta a personas con discapacidad, dirigiendo la actividad tanto a los usuarios actuales de estos servicios como a otras personas que por sus características sean susceptibles de esta formación, principalmente a aquellas pertenecientes a colectivos con mayores dificultades de integración laboral.
Promotor/es: Asociación Pro Minusválidos del Ortegal (ASPROMOR)
Datos de interés del promotor/a:http://www.aspromor.org
Perfil empresarial:Asociación declarada de utilidad pública

Rehabilitación 1º andar Casa de Pescador de Miño. Creación do Centro de interpretación e museo do Golfo Ártabro
Tipo de Proyecto:No Productivo
Reforma do 1º andar da Casa do Pescador para Centro de interpretación e Museo do Golfo Ártabro, que sirvan para dar novos contidos laborais aos membros da Confraría no futuro para completar a súa profesión no mar, sendo a segunda fase no proceso de recuperación de dito edificio.Centro de interpretación e Museo do Golfo Ártabro
Promotor/es: Confraría de Pescadores de Miño
Perfil empresarial:Cofradia de Pescadores

Reconocimiento y profesionalización del colectivo de la Asociación de Rederas de Cedeira
Tipo de Proyecto: No Productivo
Uno de los logros alcanzados por las Asociaciones de Rederas fue conseguir que saliera a nivel nacional un certificado de profesionalidad (Confección y Reparación de Artes y Aparejos de 330 h.) que se hizo realidad en septiembre de 2009. Con este certificado se pueden organizar cursos con un valor reconocido a nivel nacional para aquellas personas que quieran conocer y ejercer el oficio de redera. Por otra parte, para las personas que ya tienen experiencia (por lo menos 3 años, con un mínimo de 2000 h. trabajadas en los últimos 10 años), podrán a través de una evaluación, reconocer igualmente su competencia profesional, son las llamadas "Acreditaciones Profesionales". Este año será el primero que se pueden presentar a este proceso de evaluación; saldrán sobre 150 acreditaciones y para próximas convocatorias irá disminuyendo el número. Las Rederas de Cedeira están interesadas en conseguir este reconocimiento, por lo que solicitan cursos de formación teórica-práctica en confección y reparación de redes de arrastre (40 h.).
Promotor/es:Asociación de Redeiras de Cedeira
Datos de interés del promotor/a: http://www.redeirasdegalicia.org/
Perfil empresarial: Asociación del Sector Pesquero

A BATA MARIÑEIRA
Tipo de Proyecto:No Productivo
Hacer llegar conocimiento del medio marino, del sector pesquero y de la actividad de las lonjas y cofradías a un sector social específico con son las personas con autismo.
Promotor/es: Asoc. Bata Bayon Tratamiento Autismo
Perfil empresarial: Asociación