Presentar un proxecto

Os proxectos deben coincidir coa finalidade e a coherencia coas medidas subvencionables no Eixe 4 do Fondo Europeo de Pesca:

1. Consolidar a competitividade das zonas de pesca.

2. Reestruturar e reorientar as actividades económicas, en particular a través de promoción do turismo ecolóxico, sempre e cando estas actividades non dean lugar a un aumento do esforzo pesqueiro.

3. Diversificar as actividades de promoción da pluriactividade dos pescadores.

4. Ofrecer valor engadido aos produtos da pesca

5. Protexer o medio natural nas zonas de pesca, a fin de manter o seu atractivo, rexenerar e desenvolver as aldeas e vilas costeiras con actividade pesqueira e protexer e mellorar o seu patrimonio natural e arquitectónico.

6. Restablecer o potencial de produción do sector pesqueiro afectado por catástrofes naturais ou industriais.

7. Promover a cooperación interregional e transnacional entre grupos nas zonas de pesca, principalmente a través do establecemento de redes e a difusión de boas prácticas;

8. Adquirir competencias e facilitar a preparación e aplicación da estratexia de desenvolvemento local.

9. Contribuír a sufragar os gastos de funcionamento dos grupos.

A financiación dos proxectos

Os proxectos serán baremados segundo os criterios que cada GAC defina para o seu territorio no seu Plan Estratéxico Zonal (PEZ) que pode consultar en cada unha das paxinas dos grupos.

O grao de financiamento dos proxectos dependerá de que os proxectos vaian dirixidos a:

  • Investimentos non produtivos:neste caso poderá chegar ata ao 100% dos custos dos gastos elixibles do proxecto.
  • Investimentos produtivas:neste caso poderá chegar ao 60% dos custos gastos elixibles do proxecto.

Para máis información, pode consultar: