Beneficiarios

Nesta sección poderá atopar toda a información relativa aos beneficiarios de axudas das distintas convocatorias, dando así cumprimento ao previsto na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e a Lei 4/2006, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega.

Para máis información, pode consultar: