MELLORA DA COMERCIALIZACIÓN DOS PRODUCTOS PESQUEIROS NA LONXA DE BAIONA

Tipo de Proyecto: 
No Productivo

Campaña de publicidade, na que unha empresa do ramo deseñou para a confraría de Baiona:

a.    Trípticos e Folletos cos que recibir a todo visitante e cliente da lonxa. Nestes folletos veñen recollidas tódalas especies descargadas na lonxa de Baiona, destacando as de principal venta , tamén unha breve descrición dos artes e aparellos de pesca empregados na súa captura con fotos para facilitala súa comprensión.

b.    Paneis visuais para a colocación no interior do recinto da lonxa con fotografías dos principais recurso e do conxunto do sector pesqueiro enxalzando as labores diarias de traballo, resaltando os sectores cuxas capturas teñen mais venda para que o visitante e comprador poida ver como se realiza o traballo de extracción para un recurso determinado.

A temática dos paneis tamén se basea nas zonas de pesca local, abarcando mapas costeiros que indican e delimitan zonas de pesca.

Este tipo de paneis, pensados como mapa de consulta, será de gran utilidade para os pescadores. Con só unha ollada, poderán recoñecer zonas pesqueiras e marisqueiras limitadas para cada arte e especie de captura.

c.    Diverso material de papelería: para repartir aos compradores, distribuidores e as grandes superficies comerciais. Para que esta labor de difusión teña éxito, o reparto nestas superficies e importante xa que, a maior frecuencia dos potenciais consumidores destes produtos nestas áreas, favorecen que a campaña teña maior alcance e abarque tódolos sectores da poboación.

d.    Deseño e desenrolo de páxinas web: a creación dunha páxina propia dende a cal dar a coñecer a nosa entidade supón unha gran ferramenta de difusión.

 

 

Adquisición de paneis electrónicos. Os paneis dán información actualizada destinada a:

 

a.    Compradores: informa das especies de venda na lonxa, prezos, cantidade por cada especie, horarios de subasta, etc.

b.    Socios: reciben información referente a meteoroloxía, servizos da lonxa, avisos importantes, horarios, e todo tipo de información que a diario xurde e é necesario comunicar o sector.

 

PROMOTOR/A/ES
Promotor/es: 
Confraría de pescadores "La Anunciada" de Baiona
Datos de interés del promotor/a: 
www.cofradiabaiona.org
Perfil empresarial: 
Organización sectorial
PROYECTO
Fecha de aprobación: 
22/07/2010
Referencia normativa: 
Orde do 27 de agosto de 2009 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para proxectos ao abeiro dos plans estratéxicos zonais aprobados pola Consellería do Mar aos grupos de acción costeira, e se procede á convocatoria para o ano 2009. Pan Estratéxico Zona do GAC 7
Presupuesto total: 
17.775,00 €
Subvención Total Eje 4 (incluye la subvención FEP+ Subvención MARM+ Administración autonómica): 
14.220,00 €
% sobre total Presupuesto: 
80 %
Plazo total en meses: 
3
Anualidades: 
2010
Ámbito de aplicación del proyecto: 
Baiona
Coordenadas GPS: 
l= 42º 07' 09,41" N , L= 008º 50' 47,55" O
Plazo de ejecución: 
30/10/2010
Estrategias, objetivos y prioridades del proyecto
Principales objetivos del proyecto: 
Promoción dos productos pesqueiros e marisqueiros comercializados pola Confraría de Pescadores de Baiona.
Principales actividades del proyecto: 
A creación e elaboración de; Trípticos e folletos, paneis visuais e diverso material de papelería. Adquisición de paneis electrónicos e deseño e desenrolo de páxina web
Resultados concretos previstos: 
Ca modernización das instalacións, pretendemos aumentar a comunicación entre a entidade e os socios e compradores que a diario acceden as instalacións da lonxa. A existencia deste tipo de equipamentos axiliza a información permitindo a entidade manter informado en todo momento os socios das novas que vaian xurdindo e que sexan importantes para o desempeño do seu traballo.
Prioridades y objetivos del Plan Estratégico del Grupo a las que responde el proyecto: 
FORTALECER A COMPETITIVIDADE DO SECTOR PRODUTIVO DO MAR: PESCA, MARISQUEO E ACUICULTURA
Eje temático del Proyecto: 
Valor añadido de los productos pesqueros
Acciones de promoción
Prioridades del Plan Estratégico Nacional del Fondo Europeo de la Pesca a las que responde el proyecto: 
Mantener la prosperidad económica y social de las áreas y revalorizar los productos de la pesca y la acuicultura.
Mejora de la competitividad en el sector pesquero.
Clasificación
Identifique el tipo/s de operación/es con las que se corresponde el proyecto: 
Operación para incorporar valor añadido a los productos de la pesca
Indicadores Medioambientales
El proyecto está localizado específicamente en una reserva de pesca: 
No
El proyecto está localizado en un espacio protegido (distinto a las reservas de pesca): 
No
El proyecto está dirigido a proteger el medio ambiente: 
No
El proyecto incluye cursos de formación en temas ambientales: 
No
INDICADORES HORIZONTALES
Empleo: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista del empleo
Igualdad de Oportunidades: 
El proyecto es neutro respecto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres.
Medioambiente: 
El proyecto es neutro desde el punto de vista medioambiental.
Indicadores de Ejecución
Presupuesto final ejecutado en el proyecto: 
14.320,00 €
% sobre presupuesto aprobado: 
80,5 %
Subvención total ejecutada en el proyecto: 
11.456,00 €
% sobre subvención aprobada: 
80,5 %
Difusión y publicidad. Número total de acciones: 
una
Descripción acciones: 
Logotipos das administracións que cofinancian o proxecto (Consellería do Mar, Ministerio de Medio Ambiente e Medio Mariño e da Unión Europea e a referencia ao Pondo Europeo de Pesca 2007-2013 co lema "Europa inviste na pesca sustentable" en todos os investimentos.
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos al Grupo de Pesca vinculados a éste en el marco del FEP?: 
No
Una vez finalizado ¿se han solicitado nuevos proyectos a otros fondos vinculados a este proyecto?: 
No sabe